1

Асновы медыцынскiх ведау i аховы здароуя дзяцей : Вучэб.дапам.для студ.пед.спец.выш.навуч.устаноу / Нiкалаеу Л.А. ; Нiкалаеу Л.А.,Нiкалаеу Д.Л.,Фралоу Л.А. ; Пад рэд.Нiкалаева Л.А.

20 ноября 2012 в 10:00
Асновы медыцынскiх ведау i аховы здароуя дзяцей : Вучэб.дапам.для студ.пед.спец.выш.навуч.устаноу / Нiкалаеу Л.А. - Мн. : Вышэйшая школа, 1996. - 421с. - ISBN 985-06-0145-0. - УДК: 61(075.8)