1

Асабовыя назоўнiкi-наватворы ў беларускай мове (словаўтваральная структура i дачыненнi да сiстэмы лiтаратурнай мовы) : Аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук : 10.02.01 / Варановiч В.Л. ; БДПУ iмя М. Танка

20 ноября 2016 в 10:00
Асабовыя назоўнiкi-наватворы ў беларускай мове (словаўтваральная структура i дачыненнi да сiстэмы лiтаратурнай мовы) : Аўтарэф. дыс. канд. фiлалаг. навук : 10.02.01 / Варановiч В.Л. - Мн. : БДПУ, 2000. - 20 с. - УДК: 811.161.3(043.3)