1

Асновы стылiстычнага аналiзу лiтаратурна-мастацкага тэксту : Для студэнтаў фiлалаг. спецыяльнасцей : Метад. рэкамендацыi / Абабурка М.В. ; Магiлуўс. дзярж. ун-т iм. А.А.Куляшова

20 ноября 2017 в 10:00
Асновы стылiстычнага аналiзу лiтаратурна-мастацкага тэксту : Для студэнтаў фiлалаг. спецыяльнасцей : Метад. рэкамендацыi / Абабурка М.В. - Магiлеў : МДУ iмя А.А.Куляшова, 2002. - 25 с. - УДК: 811.161.3'38(083.1)