1

"Арыстоцелевы вароты" як помнiк старабеларускага пiсьменства XVIст. (графiка-арфаграфiчны, фанетычны i марфалагiчны аспекты) : Аўтарэф. дыс… канд. фiлал. навук : 10.02.01 / Перавалава Н.Ю. ; Бел. дзярж. ун-т

20 ноября 2018 в 10:00
"Арыстоцелевы вароты" як помнiк старабеларускага пiсьменства XVIст. (графiка-арфаграфiчны, фанетычны i марфалагiчны аспекты) : Аўтарэф. дыс… канд. фiлал. навук : 10.02.01 / Перавалава Н.Ю. - Мн., 2003. - 20 с. - УДК: 811.161.3(043.3)