1

Renminbi going global / Xiaoli Chen, Yin-Wong Cheung

20 октября 2002 в 10:00
Renminbi going global / Xiaoli Chen, Yin-Wong Cheung // China and World Economy. - 2011. - Vol. 19, No. 2. - P. 1-18.