1

Managing urban energy system: a case of Suzhou in China / Sai Liang, Tianzhu Zhang

20 октября 2003 в 10:00
Managing urban energy system: a case of Suzhou in China / Sai Liang, Tianzhu Zhang // Energy Policy. - 2011. - Vol. 39, № 5. - P. 2910-2918.