1

Аляксандр Лукашэнка аб­мер­ка­ваў сі­ту­а­цыю ў зо­не ад­каз­нас­ці АДКБ : [аб су­стрэ­чы Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з ге­не­раль­ным сак­ра­та­ром АДКБ Мі­ка­ла­ем Бар­дзю­жам]

20 октября 2005 в 10:00
Аляксандр Лукашэнка аб­мер­ка­ваў сі­ту­а­цыю ў зо­не ад­каз­нас­ці АДКБ : [аб су­стрэ­чы Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з ге­не­раль­ным сак­ра­та­ром АДКБ Мі­ка­ла­ем Бар­дзю­жам] // Звязда. - 2014. - 18 лютага (№ 30). - С. 1