1

Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus jeb Deewa swehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas no teem swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustuleem irr usrakstiti

20 октября 2012 в 10:00
Ta Jauna Derriba muhsu Kunga Jesus Kristus jeb Deewa swehti wahrdi, kas pehz ta Kunga Jesus Kristus Peedsimschanas no teem swehteem Preezas-Mahzitajeem un Apustuleem irr usrakstiti. - Wihnê [Wien] : A. Holzhausen, 1881. - [4], 463, 111 s. - УДК: 27-247