1

Identifying the turning point of the urban-rural relationship: evidence from macro data / Liangliang Gao, Jiao Yan, Yue Du

20 октября 2016 в 10:00
Identifying the turning point of the urban-rural relationship: evidence from macro data / Liangliang Gao, Jiao Yan, Yue Du // China & World Economy. - 2018. - Vol. 26, No. 1. - P. 106-126.