1

Impact of zero energy buildings on medium-to-long term building energy consumption in China / Xinyan Yang, Shicong Zhang, Wei Xu

20 октября 2018 в 10:00
Impact of zero energy buildings on medium-to-long term building energy consumption in China / Xinyan Yang, Shicong Zhang, Wei Xu // Energy Policy. - 2019. - Vol. 129, June. - P. 574-586