1

Pain or Gain? Chinese Experience of Capital Account Liberalization / Hongfeng Peng, Jingwen Yu

20 октября 2020 в 10:00
Pain or Gain? Chinese Experience of Capital Account Liberalization / Hongfeng Peng, Jingwen Yu // China & World Economy. - 2019. - Vol. 27, № 5. - P. 79-106