1

Impact of board gender composition on corporate debt maturity structures / Yiwei Li, Xiu-Ye Zhang

20 октября 2021 в 10:00
Impact of board gender composition on corporate debt maturity structures / Yiwei Li, Xiu-Ye Zhang // European financial management. - 2020. - Vol. 26, Num. 1. - P. 1286-1320.