1

Policies to enhance the drivers of green housing development in China / Li Zhang, Jing Wu, Hongyu Liu

20 октября 2025 в 10:00
Policies to enhance the drivers of green housing development in China / Li Zhang, Jing Wu, Hongyu Liu // Energy Policy. - 2018. - Vol. 121, october. - P. 225-235.